Regulamin

1. Centrum Motoryzacji jest czynne w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00.

2. Przyjmowanie pojazdów do naprawy oraz wydawanie ich Klientom odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dniach i godzinach.

3. Osoba pozostawiająca pojazd w Centrum Motoryzacji zobowiązana jest do wypełnienia wraz z upoważnionym pracownikiem Serwisu, Karty Przyjęcia Pojazdu oraz złożenia pod nią własnoręcznego podpisu stanowiącego jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Klient chcący skorzystać z udostępnienia przez Centrum Motoryzacji samochodu zastępczego na czas naprawy pojazdu powinien zgłosić ten fakt przed pozostawieniem swojego pojazdu w Serwisie.

5. Przedstawione Klientowi ceny usług są cenami orientacyjnymi, co oznacza, że mogą różnić się od ostatecznego rachunku w przypadkach m.in. gdy:

- cena zakupu części u dostawcy uległa zmianie

- części są niewłaściwie dobrane do danego samochodu

- występuje konieczność wykonania dodatkowych napraw oraz użycia dodatkowych materiałów

- występuje konieczność wymiany części nieujętych w naprawie głównej

O wszelkich zmianach w pierwotnym kosztorysie naprawy Klient zostaje niezwłocznie poinformowany przed wykonaniem naprawy/kolejnego etapu naprawy, celem podjęcia decyzji co do dalszego jej przebiegu.

6. W przypadku długotrwałych napraw, bądź napraw obejmujących duży zakres prac Centrum Motoryzacji może wystąpić do Klienta z żądaniem wpłaty zaliczki na poczet zakupu części niezbędnych do wykonania naprawy.

7. W godzinach pracy Centrum Motoryzacji Klient ma możliwość uzyskania informacji na temat przebiegu zleconej naprawy, jak i uprawnienie do kontroli przeprowadzanych prac. Wejście na halę warsztatową ze względów bezpieczeństwa odbywa się wyłącznie za zgodą i w obecności upoważnionego pracownika Serwisu.

8. Termin wykonania naprawy jest zawsze ustalany indywidualnie. Czas naprawy może wydłużyć się z winy podwykonawców lub z powodu braku niezbędnych części zamiennych.

9. Za przedmioty wartościowe oraz pieniądze pozostawione przez Klienta w pojeździe Centrum Motoryzacji nie ponosi odpowiedzialności.

10. Wszystkie części użyte do naprawy pojazdu, jak i wykonane przez Centrum Motoryzacji usługi objęte są gwarancją producenta/serwisu. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji przez Centrum Motoryzacji jest podstawienie samochodu z zamontowanymi częściami celem weryfikacji lub dostarczenie ekspertyzy rzeczoznawcy PZMOT-u.

11. Centrum Motoryzacji nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów i części dostarczonych przez Klienta.

12. Klient ma obowiązek odebrać pojazd z serwisu najpóźniej po upływie 7 dni od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy. Jeżeli Klient nie odebrał pojazdu w wyznaczonym terminie, za każdy dzień przechowania pojazdu w Centrum Motoryzacji, naliczana będzie opłata parkingowa w wysokości 5 zł.

13. Części pozostawione w Centrum Motoryzacji do regeneracji po upływie 3 miesięcy od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy, jeśli nie zostaną odebrane poddane będą utylizacji.

14. Faktury z odroczonym terminem płatności wystawiane są wyłącznie po zawarciu stosownej umowy w tym zakresie pomiędzy Klientem a Centrum Motoryzacji i zgłoszeniem chęci skorzystania z tej formy płatności przed wykonaniem naprawy.

15. Pojazd niesprawny może być wydany jedynie po podpisaniu stosownego oświadczenia przez Klienta.

16. Pojazd może być wydany jedynie osobie, która oddała pojazd do serwisu, bądź osobie przez nią upoważnioną.

17. Samochód powierzony do naprawy stanowi zabezpieczenie należności za wykonane prace i użyte części.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz obowiązujących ustaw.